Vietnamese English
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1

Liên hệ: (08) 3521 0603
Fax: (08) 3521 0690

Số lượng truy cập

Số lượng truy cập : 40555

Số người online: 1

Sản phẩm dịch vụ  » Dung môi White Spirit DP

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Về Dung môi White Spirit DP
Tiêu chuẩn TCCS 07:2016/SP được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố theo quyết định 57b/QĐ-DKĐP, ngày 03 tháng 06 năm 2016.

Tiêu chuẩn này có thể xem xét, sửa đổi bổ sung, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.
1.      Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho dung môi White Spirit DP do nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương cung cấp, được sử dụng chính làm nguyên liệu cho việc sản xuất dung môi pha sơn, …
2.      Giải thích từ ngữ, từ viết tắt
TCCS: tiêu chuẩn cơ sở;
TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam
3.      Yêu cầu chỉ tiêu chất lượng
Các chỉ tiêu chất lượng của Dung môi White Spirit DP được quy định trong bảng 1
Stt Chỉ tiêu đơn vị Phương pháp Min Max
1 Ngoại quan -   Trong suốt hoặc ánh vàng
2 Khối lượng riêng ở 15 oC Kg/lít ASTM D 1308-12b 0,78 0.80
3 Điểm sôi đầu oC ASTM D86 140 160
4 Điểm sôi cuối oC ASTM D86 200 220
5 Hàm lượng Aromatic %V ASTM D1319 10 32
4.      Phương pháp thử
4.1  Lấy mẫu thử: theo TCVN 6777:2000 ( ASTM D4057)
4.2  Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu được quy định trong bảng 1.
5.      THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP
Tên thường gọi của sản phẩm: Dung môi White Spirit DP
Tên thương mại: Dung môi White Spirit DP
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:
Công ty CP Dầu khí Đông Phương
Điện thoại: (+84) 710  3917 609 Fax: (+84) 710 3917 601
Địa chỉ: Khu CN Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ