Vietnamese English
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1

Liên hệ: (08) 3521 0603
Fax: (08) 3521 0690

Số lượng truy cập

Số lượng truy cập : 40555

Số người online: 1

Sản phẩm dịch vụ  » Dung môi Heavy Naptha

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Về DUNG MÔI HEAVY NAPTHA (Naptha nặng)
Tiêu chuẩn TCCS: 08:2016/SP được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố theo quyết định: 57c/QĐ-DKĐP ngày 03 tháng 06 năm 2016.

Tiêu chuẩn này có thể xem xét, sửa đổi bổ sung, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.
1.      Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho dung môi HEAVY NAPTHA (Naptha nặng) do Nhà máy Sản xuất Dầu khí Đông Phương cung cấp, được sử dụng chính làm nguyên liệu cho việc sản xuất dung môi, nhiên liệu,….

2.      Giải thích từ ngữ, từ viết tắt

TCCS: tiêu chuẩn cơ sở;
TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam

3.      Yêu cầu chỉ tiêu chất lượng

Các chỉ tiêu chất lượng của dung môi HEAVY NAPTHA (Naptha nặng) được quy định trong bảng 1:
Stt Chỉ tiêu đơn vị Phương pháp Min Max
1 Ngoại quan -   nâu đỏ, không có tạp chất Nâu đậm, không có tạp chất
2 Màu sắc - ASTM D1500 2.5 5.0
3 Khối lượng riêng ở 15 oC Kg/lít ASTM D 1308-12b 0.76 0.8400
4 Điểm sôi đầu oC ASTM D86 120 150
5 Điểm sôi cuối oC ASTM D86 220 260
6 Hàm lượng lưu huỳnh ppm.wt ASTM D5453 50  

4.      Phương pháp thử

4.1  Lấy mẫu thử: theo TCVN 6777:2000 ( ASTM D4057)
4.2  Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu được quy định trong bảng 1.

5.      THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP

Tên thường gọi của sản phẩm: Dung môi HEAVY NAPTHA (Naptha nặng)
Tên thương mại: Dung môi HEAVY NAPTHA (Naptha nặng)
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:
Công ty CP Dầu khí Đông Phương
Điện thoại: (+84) 710  3917 609 Fax: (+84) 710 3917 601
Địa chỉ: Khu CN Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.