Chưa được phân loại

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.01.2023

Căn cứ theo văn bản số 140/BCT-TTTN, ngày 11/01/2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 04/2023/QĐ-DKĐP ngày 11/01/2023 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.12.2022

Căn cứ Công văn số 7706/BCT-TTTN, ngày 01/12/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 91/QĐ-DKĐP ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.10.2022

Căn cứ Công văn số 6253/BCT-TTTN, ngày 11/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 78/QĐ-DKĐP ngày 11/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.10.2022

Căn cứ Công văn số 5938/BCT-TTTN, ngày 03/10/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 77/QĐ-DKĐP ngày 03/10/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.08.2022

Căn cứ Công văn số 4479/BCT-TTTN, ngày 01/08/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 62/QĐ-DKĐP ngày 01/08/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.07.2022

Căn cứ Công văn số 4202/BCT-TTTN, ngày 21/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 57/QĐ-DKĐP ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01.07.2022

Căn cứ Công văn số 3742/BCT-TTTN, ngày 01/07/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 55/QĐ-DKĐP ngày 01/07/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 00 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 13.06.2022

Căn cứ Công văn số 3309/BCT-TTTN, ngày 13/06/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 52/QĐ-DKĐP ngày 13/06/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày
[Chi tiết...]