Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.12.2021

Căn cứ Công văn số 7877/BCT-TTTN, ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 133/QĐ-DKĐP và Quyết định số 134/QĐ-DKĐP ngày 10/12/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.11.2021

Căn cứ Công văn số 7477/BCT-TTTN, ngày 25/11/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 125/QĐ-DKĐP và Quyết định số 126/QĐ-DKĐP ngày 25/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.11.2021

Căn cứ Công văn số 7101/BCT-TTTN, ngày 10/11/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 119/QĐ-DKĐP và Quyết định số 120/QĐ-DKĐP ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.10.2021

Căn cứ Công văn số 6295/BCT-TTTN, ngày 11/10/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 105/QĐ-DKĐP và Quyết định số 106/QĐ-DKĐP ngày 11/10/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 26.10.2021

Căn cứ Công văn số 6716/BCT-TTTN, ngày 26/10/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 113/QĐ-DKĐP và Quyết định số 114/QĐ-DKĐP ngày 26/10/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.9.2021

Căn cứ Công văn số 5909/BCT-TTTN, ngày 25/09/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 101/QĐ-DKĐP và Quyết định số 102/QĐ-DKĐP ngày 25/09/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.9.2021

Căn cứ Công văn số 5522/BCT-TTTN, ngày 10/09/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 98/QĐ-DKĐP và Quyết định số 99/QĐ-DKĐP ngày 10/09/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 26.8.2021

Căn cứ Công văn số 5204/BCT-TTTN, ngày 26/08/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 96/QĐ-DKĐP và Quyết định số 97/QĐ-DKĐP ngày 26/08/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]