Tin tức xăng dầu

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21.01.2022

Căn cứ Công văn số 326/BCT-TTTN, ngày 21/01/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 07/QĐ-DKĐP và Quyết định số 08/QĐ-DKĐP ngày 21/01/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.01.2022

Căn cứ Công văn số 162/BCT-TTTN, ngày 11/01/2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 01/QĐ-DKĐP và Quyết định số 02/QĐ-DKĐP ngày 11/01/2022 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.12.2021

Căn cứ Công văn số 8362/BCT-TTTN, ngày 25/12/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 139/QĐ-DKĐP và Quyết định số 140/QĐ-DKĐP ngày 25/12/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.12.2021

Căn cứ Công văn số 7877/BCT-TTTN, ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 133/QĐ-DKĐP và Quyết định số 134/QĐ-DKĐP ngày 10/12/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 25.11.2021

Căn cứ Công văn số 7477/BCT-TTTN, ngày 25/11/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 125/QĐ-DKĐP và Quyết định số 126/QĐ-DKĐP ngày 25/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 10.11.2021

Căn cứ Công văn số 7101/BCT-TTTN, ngày 10/11/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 119/QĐ-DKĐP và Quyết định số 120/QĐ-DKĐP ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.10.2021

Căn cứ Công văn số 6295/BCT-TTTN, ngày 11/10/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 105/QĐ-DKĐP và Quyết định số 106/QĐ-DKĐP ngày 11/10/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15
[Chi tiết...]

Orient Oil điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 26.10.2021

Căn cứ Công văn số 6716/BCT-TTTN, ngày 26/10/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, Quyết định số 113/QĐ-DKĐP và Quyết định số 114/QĐ-DKĐP ngày 26/10/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16
[Chi tiết...]